Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.divanitediva.bg

 

Прочетете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако извършвате регистрация, генерирате поръчки и заявявате услуги на сайта www.divanitediva.bg,  се счита че се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. В случай че не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДИВАЙН ИНТЕРИОРС” ЕООД (ДИВАЙН) като собственик на домейн www.divanitediva.bg от една страна  и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.divanitediva.bg и поддомейните му (Сайт), както и отношенията със същите, при използване на информационните и търговски услуги, които „ДИВАЙН ИНТЕРИОРС“ ЕООД предлага (Услуги).

„ДИВАЙН ИНТЕРИОРС“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: България, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, ул. Калиакра № 68, ЕИК 205957686.

1 .Условия за използване на Сайта на www.divanitediva.bg 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да липсва наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, за които ДИВАЙН се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране  

За целите на използване на Сайта на divanitediva.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (Лични данни); В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ДИВАЙН има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и ДИВАЙН не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ДИВАЙН при използване на Сайта, както и за целите на извършване на корекция в предоставените Лични данни.  В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което ДИВАЙН изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, ДИВАЙН не носи отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

С настоящите Общи условия ДИВАЙН уведомява потребителите, че следва да попълнят определените полета, изискващи лични данни и регистрационни форми на Сайта, където изрично се съгласяват да предоставят Лични данни за обработване от ДИВАЙН за доставка на поръчани стоки или допълнителни услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от ДИВАЙН за целите на изпълнение на договорното задължение към клиентите, за поддръжка на определени функционалности  на предлаганите услуги, като калкулиране на индивидуалните такси за разнос, за качване и монтаж (изброяването е примерно и неизчерпателно), за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от ДИВАЙН ИНТЕРИОРС ЕООД.

ДИВАЙН уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

ДИВАЙН е предприел всички необходими технически и организационни мерки, достъпни спрямо постиженията на техническия прогрес, за да защити Личните данни на Потребителите от неправомерни посегателства и да гарантира тяхната конфиденциалност.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях

ДИВАЙН предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ДИВАЙН или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

ДИВАЙН си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ДИВАЙН и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ДИВАЙН не предоставя права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от ДИВАЙН стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ДИВАЙН и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. 

5. Представяни на сайта стоки и услуги 

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

ДИВАЙН си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби информация относно характеристиките на стоката;

б) Липсва общоприета еднозначна терминология на български език;

в) Стоката е носител на информация на английски език.

Всички, посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Промоциите/намаленията се отнасят за изрично посочения им срок. Процентното/ценовото разграничение е изрично посочено в индивидуалното описание на предлагания промоционален продукт към момента на разглеждането му в дадения период.

ДИВАЙН има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.

6. Закупуване на Стоки и/или Услуги

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със „ДИВАЙН ИНТЕРИОРС“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

ДИВАЙН има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ДИВАЙН има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. На сайта не се предлагат за покупка артикули/продукти на нулеви стойности, при наличие на такива автоматично се приема, че предложението е невалидно. 

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на търговеца е предвидена неустойка в полза на потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на търговеца в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката може да се анулира. Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на търговеца да предложи дата на доставка и други. При повече от три отлагания/промени в срока на доставка на конкретна поръчка от страна на Потребителя след първоначална заявена готовност за доставка от страна на търговеца или общ максимален срок на отлагане повече от 30 календарни дни, поръчката може да се анулира.

Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон 070018595, така и чрез електронно съобщение на е-mail: [email protected]. При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. Виновното неявяване  на уговорената дата, от страна на купувача (потребител), автоматично води до начисляване на транспортни разходи в размер от 50 до 350 лв. за последващи допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от потребителя, поръчката се анулира.

* За виновно неявяване/неприемане се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство (наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, на негови близки или роднини).

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП.

Условията за транспорт и качване по етажите са посочени в т. 9 „Услуги“.

Доставката се извършва до възможно най-близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова „място“ се счита възможната най-близка точка, на която може да се паркира превозното средство на ДИВАЙН.

Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване. Качването може да бъде заявено само за градовете София, Варна и Добрич.

ДИВАЙН може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ДИВАЙН информация, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Цената за доставка е посочена в т. 9 „Услуги“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

– Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

– Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през които е опасно за опазване целостта на товара или превозното средство, или за здравето на транспортиращият и други.

– Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка ДИВАЙН се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

ДИВАЙН не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от ДИВАЙН обстоятелства. ДИВАЙН не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако то се дължи на непреодолима сила. За такава се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел: 070018595 или ел.поща: [email protected] При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел: 070018959 или ел.поща: [email protected] , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

В случаите, когато от ДИВАЙН са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДИВАЙН не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДИВАЙН се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

ДИВАЙН си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

ДИВАЙН извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

8. Заплащане на закупени стоки и услуги

Заплащането става чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ДИВАЙН изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ДИВАЙН се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване.

9. Услуги

Услугата доставка е безплатна за България и се поема от ДИВАЙН. Връщането при отказ от поръчка е за сметка на клиента, който упражнява отказа.

Услугата разнос се предлага в градовете: София, Варна и Добрич, и се заплаща допълнително.
Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 20 лв., клиентът заплаща минимална такса от 20 лв. Ако няма посочени цени, за разнос се вземат предвид следните: 6% от цената на артикулите до втори етаж включително и по 2% на всеки следващ етаж (при разнос с асансьор e 6% от цената на артикулите, без значение етажа).

Заплащането на заявените услуги по разнос и/или монтаж е в момента на поръчката.

10. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите. 

Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването ѝ. Опаковането следва да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането ѝ в склад на /от Служител на ДИВАЙН.

Силно наранени изделия не подлежат на връщане.

Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват.

При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)). Упълномощаването следва да бъде извършено изрично, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за потребителя до предаването ѝ в съответния склад на ДИВАЙН. При връщане на стоката от страна на Потребителите, ДИВАЙН предлага да превози артикулите, като определената за това такса е 10% от стойността на върнатата стока, но не по-малко от 50 /петдесет лева/ 

За съдействие по демонтаж и/или разнос при връщането на стоката, потребителят заплаща допълнително тези услуги. Условията са посочени в т. 5 „Услуги“.

В на хипотезата на чл. 57, т. 5 ЗЗП, а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“, търговецът запазва правото си да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл. 50-56 ЗЗП.

11. Рекламации

Ако закупеният от Вас продукт има производствен или транспортен дефект или не отговаря на обективните изисквания за съответствие, имате право да подадете рекламация в разумен срок след установяване на несъответствието, в рамките на две години от датата на доставка на продукта. Рекламации могат да бъдат подадени чрез стандартния формуляр, достъпен на уебсайта в секция „Рекламации и връщане“ или чрез имейл до нашия адрес на електронна поща.

За да разгледаме рекламацията, имаме право да поискаме да ни изпратите снимки на продукта, неговите опаковки и етикети.

12. Нестандартни стоки

Нестандартните стоки и услугите към тях могат да бъдат заявявани в търговските обекти на ДИВАЙН.

13. Гаранционно обслужване

  1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ДИВАЙН сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. ДИВАЙН препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз/ служител. При неизползване на услугата „Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема-AP (assembly plan).

При неяснота или проблем, Потребителят следва да се свърже с нас (преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: 070018595 или на e-mail: [email protected].  

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от нормите на Глава четвърта „Рекламации“ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и услужи за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно условията на чл. 33-36 от ЗПЦСЦУПС, във връзка с чл.41-47 от ЗПЦСЦУПС. С конкретните законови текстове може да се запознаете и на КЗП – Комисия за защита на потребителите (kzp.bg)

  1. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

а) в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

б) в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка (КП) от клиента, качване на КП от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя;

в) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от ДИВАЙН сервизен (монтажен) център;

г) в случай на повреди/дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

д) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

е) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;

ж) при не съдействие от страна на потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното( снимков материал и др.);

з) Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия);

и) При поддръжка на закупената стока, извършена от потребителя или трето лице, която е различна от специфично посочената в описанието на всеки артикул (само при наличие на такава).


Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на ДИВАЙН.

Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията на ДИВАЙН по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.

14. Други

ДИВАЙН има право да променя едностранно всички условия посочени в сайта www.divanitediva.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им.

При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б ЗЗП.