Доставка

Доставката на поръчаните стоки е безплатна за България и се извършва от Доставчика. Връщането при отказ от поръчка е за сметка на клиента, който упражнява отказа.

Условията за транспорт и качване по етажите са посочени в т. 9 „Услуги“ от Общите условия.

Доставката се извършва до възможно най-близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова „място“ се счита възможната най-близка точка, на която може да се паркира превозното средство на ДИВАЙН.

Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване. Качването може да бъде заявено само за градовете София, Варна и Добрич.

ДИВАЙН може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ДИВАЙН информация, отказът от предоставянето ѝавтоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

– Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

– Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през които е опасно за опазване целостта на товара или превозното средство, или за здравето на транспортиращият и други.

– Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка ДИВАЙН се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

ДИВАЙН не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от ДИВАЙН обстоятелства. ДИВАЙН не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако то се дължи на непреодолима сила. За такава се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел: 070018595 или ел.поща: [email protected] При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел: 070018959 или ел.поща: [email protected] , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

В случаите, когато от ДИВАЙН са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДИВАЙН не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДИВАЙН се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

ДИВАЙН си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

ДИВАЙН извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.